Determinación de la relación entre las adicciones a las redes sociales y las adicciones a los teléfonos inteligentes de los estudiantes universitarios

  • Erinç Erçağ Near East University
  • Emrah Soykan Near East University
  • Sezer Kanbul Near East University
Palabras clave: adicción a las redes sociales, adicción a los teléfonos inteligentes, tolerancia virtual, comunicación virtual.

Resumen

Con el rápido aumento de la tecnología, el propósito y las herramientas de uso de la gente de hoy están cambiando. El uso de esta tecnología cambiante responde a nuestras necesidades y plantea otros problemas. En este estudio, se investigó la relación entre el estado de adicción a las redes sociales y el estado de adicción a los teléfonos inteligentes de los estudiantes universitarios. En este estudio, se intentará revelar la relación entre la adicción a las redes sociales y la adicción al teléfono inteligente de los estudiantes universitarios. Esta investigación se llevó a cabo utilizando un modelo de escaneo relacional para determinar la relación entre las adicciones a las redes sociales y las adicciones a los teléfonos inteligentes. El grupo de estudio consta de 270 estudiantes universitarios que estudian en una universidad en el norte de Chipre. Se encontró que los puntajes de los estudiantes que participaron en el estudio de la Escala de adicción a las redes sociales y los puntajes de la subescala de Tolerancia virtual y Comunicación virtual y los puntajes obtenidos de la Escala de adicción al teléfono inteligente fueron estadísticamente significativos. Se encontró que había una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la escala de adicción a las redes sociales y las subdimensiones de la escala de acuerdo con el acceso a internet de los estudiantes.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Akçay, D. (2013). The effects of interaction design in mobile publishing: Research on Newspaper Webpages Compality to Mobile Devices. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aktan, E., Koçyiğit, M. (2016). Sosyal Medya’nın Turizm Faaliyetlerindeki Rolü Üzerine Teorik Bir İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ICEBSS Özel Sayısı), 62-73.

Altundağ, Y. Bulut, S. (2017). Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1670-1682.

Aydın, M., Çelik, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım ve doyumlarının incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 82-97.

Bilen, K., Ercan, O., Gülmez, T. (2014). Sosyal ağların kullanım amacı ve benimsenme süreci; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 115123.

Casale, S., Fioravanti, G. (2018). Why Narcissists are at Risk for Developing Facebook Addiction: The Need to be Admired and the need to belong. Addictive Behaviors (76), 312-318.

Cemaloğlu, N., Bıçak, D.K. (2015). Sosyal ağlarda öğretmen – öğrenci arkadaşlığına yönelik öğrenci algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 51-76.

Chay Atri, V., Jalili, S., & Amini Sabegh, Z. A. D. (2019). Studying the Impact of Invisible Employees on Productivity. UCT Journal of Management and Accounting Studies, 7(1), 5-10.

Çakır, Ö., Oğuz, E. (2017). The Correlation between High School Students' Loneliness Levels and Smart Phone Addiction, Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(1), 418-429.

Doğan, U., Karakuş, Y. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanımının yordayıcısı olarak çok boyutlu yalnızlık. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 6(1), 57-71.

Drahošová, M., Balco, P. (2017). The Analysis of Advantages and Disadvantages of Use of Social Media in European Union. Procedia Computer Science (109C), 1005-1009.

Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., Ulusu, Y., Kılıç, B. (2010). Facebook’tayız (2.Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.

EbrahimiNejad, H., Ehsan, H., & Mirkiani, S. (2018). Engineering Education Reform; Thinking Globally, Acting Locally. UCT Journal of Social Sciences and Humanities Research, 6(4), 28-32.

Gül, Ş., Diken, E.H. (2018). Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılıklarının İncelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 41-50.

Hawi, N. S., Rupert, M. S. (2015). Impact of e-discipline on children's screen time. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(6), 337-342.

Kang, I., Shin, M. M., Park, C. (2013). Internet addiction as a manageable resource: A focus on social network services. Online Information Review, 37 (1), 28-41.

Korkmaz, İ. (2013). Facebook ve mahremiyet: Görmek ve gözetle(n)mek. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5), 107-122

Kuss, D. J., Griffiths , M. (2011). Online Social Networking and Addiction—A Review of the Psychological Literature . International Journal of Environmental Research and Public Health (8), 3528-3552. Doi:10.3390/ijerph8093528

Lietsala, K., Sirkkunen, E., (2008). Social media: introduction to the tools and processes of participatory economy, Tampere University Press, Finland.

Marques, G. M. S., & Pitarma, R. (2016). Smartphone Application for Enhanced Indoor Health Environments. Journal of Information Systems Engineering & Management, 1(4), 49. https://doi.org/10.20897/lectito.201649

Noyan, C. O., Darçın, E.A., Nurmedov, S., Yılmaz , O., Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16 (Özel Sayı. 1), 73-81.

Sadeghpour, F., Far, M. G., Khah, A. R., & Akbardokht Amiri, M. A. (2017). Marketing Strategic Planning and Choosing the Right Strategy using AHP Technique (Case Study: Ghavamin Bank Mazandaran). Dutch Journal of Finance and Management, 1(2), 45. https://doi.org/10.29333/djfm/5821

Sevgi, L. (2013). Teknoloji, toplum ve sağlık: cep telefonları ve elektromanyetik kirlilik tartışmaları, http://www.emo.org.tr/ekler/e73a9a0d37efb96_ek.pdf (Erişim Tarihi: 29.08.2016).

Şahin, C., Yağcı, M. (2017). Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 523-538.

Torlak, Ö., Ay, U. (2014). Facebook'ta bulunma amacı ve facebook reklamlarına duyulan ilgi arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 83-94.

Tulu, D. T. (2017). Should Online Social Medias (OSMs) be Banned at Work? The Impact of Social Medias on Employee Oroductivity in Ambo University, a Case study. Research in International Business and Finance (42), 1096-1102.

Tutgun Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ünal, A. T., Arslan, A. (2013). Devlet ve vakıf üniversiteleri eğitim fakültesi öğrencilerinin cep telefonu kullanım sıklıklarını ve marka tercihlerinin karşılaştırılası, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1).

We Are Social. (2019). Digital in 2019. [Çevrim-içi; We Are Social: https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2019.: Erişim tarihi: 13 Temmuz 2019 adresinden alındı]

Yılmazsoy, B. Kahraman, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Facebook örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 9-20.

Publicado
2019-09-30
Cómo citar
Erinç Erçağ, Emrah Soykan, & Sezer Kanbul. (2019). Determinación de la relación entre las adicciones a las redes sociales y las adicciones a los teléfonos inteligentes de los estudiantes universitarios. Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 4(19), 1016-1025. Recuperado a partir de http://revista.religacion.com/index.php/about/article/view/732