(1)
Grinchinko, N.; Ignatovskaya, I.; Cheprasov, K.; Zubkova, V. Inter-Budget Relations As a Form of Federalism. RELIGACIÓN 2019, 4, 71-78.