KAZEMI, H.; HAMIDI, N.; HAJIKARIMI, B.; KAVOSH, K. A Universal Banking Model Based on Empowerment and Skills Development. ReligaciĆ³n. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, v. 4, n. 22, p. 86-94, 30 Dec. 2019.