(1)
Nabi, Y.; Shaprova, G.; Khalikova, K. Z.; Skabayeva, G. N.; Buganova, S. N.; Zhaxylykova, N. Y.; Toktarkozha , G. T. Competency Based Modular Educational Programs. rgn 2019, 4, 158-169.